Skuteczne i profesjonalne ngo. Standardy zarządzania finansami

Niniejsze opracowanie składa się z dwóch części, które są komplementarne wobec siebie. W pierwszej części przybliżymy standardy formalno-organizacyjne, w czterech wybranych obszarach związanych z procesem zarządzania finansami w organizacji, w obszarze kompetencji, świadomości i odpowiedzialności członków zarządu, podstawowego organu decydującego o realizacji misji organizacji, w obszarze współpracy zarządu i osób zajmujących się księgowością, jest to obszar niezwykle ważny dla zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości finansowej organizacji. Kolejne powiązane z nimi obszary standaryzacji dotyczą sposobu zarządzania finansami planowania i monitorowania budżetu, przepływów finansowych oraz rzetelnej i wiarygodnej prezentacji sytuacji finansowej i majątkowej organizacji, zakończonego roku finansowego w bilansie, rachunku zysków i strat / rachunku wyników i informacji dodatkowej.02/10/2017