Stowarzyszenie Cztery Krajobrazy

Inwestując  od 2008 roku w społeczności lokalne, stowarzyszenie skupia się na kilku strategicznych obszarach, spośród których prym wiedzie edukacja, wybrana nie tylko ze względu na jej rolę w kształtowaniu nowoczesnego społeczeństwa, ale także w odpowiedzi na potrzeby lokalnych władz i społeczności. Kilkanaście zrealizowanych dotychczas projektów edukacyjnych w szkole podstawowej i gimnazjum, na rzecz młodych mieszkańców gminy Kampinos, a nawet przedszkolu sprawia, że Stowarzyszenie Cztery Krajobrazy jest nie tylko aktywnym uczestnikiem życia lokalnego, ale też patronem działań edukacyjnych na terenach przyległych do Puszczy Kampinoskiej.

Działania stowarzyszenia nastawione są na osiąganie postawionych sobie celów statutowych, związanych z edukacją i propagowaniem postaw pro-ekologicznych, a także rozwojem turystyki edukacyjnej, z zachowaniem zasady non-profit.

Organizacja od 3 lat trwale współpracuje z Kampinoskim Parkiem Narodowym, realizując cele ochrony przyrody poprzez działania wolontariackie na rzecz KPN. W ramach tej współpracy realizuje projekty społeczne z młodzieżą, które są tworzone  w oparciu o własny Program „Wolontariat bez Granic”. Działania w tym zakresie rozpoczęła w 2015 roku i obecnie ich zakres rozszerzyła o współpracę z państwami dawnego Związku Radzieckiego.  Stowarzyszenie od trzech lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi z Ukrainy, a w tym roku rozpoczęło wymianę młodzieży z Azerbejdżanem. Wszystkie podejmowane w tym zakresie działania skupiają się wokół idei wolontariatu na rzecz parków narodowych, a młodzi liderzy wolontariatu dzięki udziałowi w Programie „Wolontariat bez Granic” zdobywają doświadczenie i nowe umiejętności.

Od 2014 roku także dzięki środkom zewnętrznym pozyskanym w ramach programów RPO WM i PRPW stowarzyszenie rozpoczęło działalność dydaktyczną i artystyczną. W 2015 roku powstał na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego „Dom Pracy Twórczej Granica”. Jego rolą jest, poza stworzeniem przestrzeni do organizacji zajęć i warsztatów dla dzieci i młodzieży, zapewnienie miejsca i warunków do integracji lokalnej społeczności.  Dla wzmocnienia potencjału Domu Pracy Twórczej w 2016 roku stowarzyszenie utworzyło jako organ prowadzący Niepubliczną Palcówkę Kształcenia Ustawicznego o tej samej nazwie. Te działania pozwalają na przygotowanie całorocznej oferty zajęć, warsztatów i szkoleń oraz wydarzeń kulturalnych i artystycznych dla mieszkańców regionu. Działania organizacji są kierowane głównie do mieszkańców jej gminy i powiatu warszawskiego – zachodniego. Jednak dzięki lokalizacji w Puszczy Kampinoskiej na terenie Ośrodka Dydaktyczno – Muzealnego w Granicy odbiorcami jej  aktywności są coraz częściej turyści odwiedzający licznie to miejsce.

Mimo szerokich horyzontów i aktywnej współpracy z zagranicznymi Partnerami  misja Stowarzyszenia Cztery Krajobrazy:

Dążenie do zrównoważonego rozwoju obszarów sąsiadujących z Puszczą Kampinoską i podnoszenia jakości życia mieszkańców

realizowana jest nieprzerwanie od dziewięciu lat.