misja i Karta Standardów Federacji Mazowia

Federacja Mazowia jest dobrowolnym porozumieniem autonomicznych organizacji pozarządowych działających na terenie województwa mazowieckiego.
Celem działania Federacji jest:

Federacja Mazowia:

Członkiem Federacji może zostać organizacja, która działa zgodnie ze standardami zawartymi w „Karcie Standardów Federacji MAZOWIA”. Standardy zawarte w niniejszej „Karcie” są wspólne zarówno dla Federacji, jak i jej organizacji członkowskich.


Karta standardów Federacji MAZOWIA:
Federację MAZOWIA tworzą organizacje pozarządowe, które:
są niezależne:

są otwarte:

podmiotowo traktują klienta:

działają jawnie:

są rzetelne:

współpracują:

Organizacje członkowskie Federacji MAZOWIA współpracują ze sobą na zasadzie partnerstwa i wspierają się w swoich działaniach. W przypadku konfliktu wartości organizacje członkowskie podejmują działania przy zachowaniu tolerancji i poszanowaniu odmienności stanowisk.

Karta zasad została przygotowana w oparciu Kartę FIP.