publikacje

Diagnoza sytuacji organizacji społecznych na terenie działania LGD “Kurpsie Razem”, LGD “Zaścianek Mazowsza” i miasta Ostrołęki

Lokalna Grupa Działania “Kurpsie Razem” i Lokalna Grupa Działania “Zaścianek Mazowsza” we współpracy z Mazowieckim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej, Stowarzyszeniem Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego w Ostrołęce i Stowarzyszeniem Projekt Radomir zainicjowały diagnozę sytuacji organizacji pozarządowych na terenie swojej działalności, który obejmuje teren powiatu ostrołęckiego (gminy Baranowo, Czarnia, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec, Olszewo-Borki, Czerwin, Goworowo, Rzekuń, Rzewnie i Troszyn) oraz gminy Chorzele i Jednorożec na terenie powiatu przasnyskiego. W przedsięwzięcie zostały także włączone podmioty działające na terenie miasta Ostrołęka. Wykonanie diagnozy zostało zlecone Federacji Mazowia. Zadanie zostało dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

 

Celem diagnozy była analiza kondycji i potrzeb organizacji pozarządowych działających na terenie dwóch LGD-ów oraz Ostrołęki oraz opracowanie rekomendacji, które pozwalałyby bardziej skutecznie wspierać i rozwijać trzeci sektor. Diagnoza miała charakter jakościowy i była oparta o badania etnograficzne. Punktem wyjścia była analiza danych zastanych, która została wzbogacona o warsztaty badawcze, wywiady indywidualne i grupowe oraz obserwację uczestniczącą. Odbiorcami rekomendacji mogą być nie tylko lokalne grupy działania, ale także urzędy gmin, Urząd Miasta Ostrołęka, Starostwo Powiatowe, Urząd Marszałkowski, Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, instytucje kultury, organizacje parasolowe i wreszcie same organizacje pozarządowe, które objęte były diagnozą. 

 

Pragniemy, aby raport był nie tylko czytany, ale także by rekomendacje mogły być wdrażane przez różne podmioty, które mają wpływ na funkcjonowanie organizacji pozarządowych w regionie. 


Diagnoza_sytuacja NGO w LGDach i Ostrolece

Mazowia dla Mazowsza. Raport

W 2018 roku Federacja Mazowia realizowała projekt „Mazowia dla Mazowsza”. Na bazie spotkań z organizacjami pozarządowymi z całego województwa został przygotowany raport „MAZOWIA DLA MAZOWSZA. DIAGNOZA SYTUACJI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH. NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W 2018 ROKU”

Zachęcamy do lektury!

Raport do pobrania TUTAJ

Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018.

Projekt jest dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Gniazda Kultury

W 2018 roku Federacja Mazowia zrealizowała projekt „Gniazda kultury”. Jego celem była weryfikacja stanu, potencjału, możliwości i tendencji sektora kreatywnego oraz sektora kultury w zakresie tworzenia w województwie mazowieckim (przede wszystkim poza Warszawą) klastrów kreatywnych, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. “gniazd kultury” – miejsc, w których skupiają się i działają podmioty z trzech sektorów, a które czynnie oddziałują na poszerzone pole kultury i mają potencjał klastrotwórczy.

W ramach projektu przeprowadzono  badanie jakościowe w 7 miejscach, tzw. “gniazdach kultury”, zlokalizowanych na terenie woj. mazowieckiego (Otwock, Sochaczew, Żyrardów, Grzybów, Urzecze, Warka, dolina Wisły).

Studia przypadków złożyły się na raport podsumowujący uzupełniony o analizę potencjału klastrów w województwie mazowieckim wraz z rekomendacjami.

Gniazda Kultury Raport

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

Uważne i świadome organizacje pozarządowe

Vademecum dla NGO 2017 to druga część narzędziownika dla organizacji pozarządowych na Mazowszu, będąca podsumowaniem treści cyklu webinariów, który realizowany był w ramach projektu „NGO.MAZOWIA.COM 2017 – skuteczne, innowacyjne i profesjonalne organizacje pozarządowe na Mazowszu”. W 2016 roku projekt poświęcony był nowym technologiom, a Vademecum ukazało się pod tytułem: Nowe technologie w NGO, czyli szansa na skuteczną komunikację. W 2017 roku uczestnicy webinariów – przedstawiciele mazowieckich organizacji pozarządowych – podnosili swoją wiedzę głównie z zakresu kompetencji miękkich takich, jak: umiejętność porozumienia bez przemocy w codziennej pracy organizacji, znajomość zasady empowermentu w prowadzonych działaniach, wrażliwość na mechanizmy dyskryminacji czy uważność w kwestii dostępności organizacji i realizowanych przez nią wydarzeń. Tegoroczne Vademecum publikowane pod hasłem Uważne i świadome organizacje pozarządowe stanowi zatem wspaniałe uzupełnienie dla zeszłorocznej części dotyczącej głównie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, nowych trendów i narzędzi dla NGO.

 

Vademecum dla NGO 2017

Informator o warszawskich ciałach dialogu społecznego

Niniejsza publikacja ma na celu przybliżyć czytelniczkom i czytelnikom warszawską strukturę dialogu społecznego. Pierwsza część informatora poświęcona jest przedstawieniu poszczególnych ciał dialogu, ich funkcji, zadań i sposobów funkcjonowania. Druga część dotyczy praktycznego wymiaru ich działań – tego, w jaki sposób wybrane komisje dialogu społecznego realizują swoje przedsięwzięcia oraz, jak organizują swoją pracę. Jest to katalog dobrych praktyk, który zdaje sprawę z różnorodności definiowania zadań w ramach ciał dialogu i rozmaitości używanych do ich realizacji narzędzi. Mamy nadzieję, że nasz informator stanie się inspiracją dla warszawskich komisji i wskaże im nowe kierunki działania.

Skuteczne i profesjonalne ngo. Standardy zarządzania finansami

Niniejsze opracowanie składa się z dwóch części, które są komplementarne wobec siebie. W pierwszej części przybliżymy standardy formalno-organizacyjne, w czterech wybranych obszarach związanych z procesem zarządzania finansami w organizacji, w obszarze kompetencji, świadomości i odpowiedzialności członków zarządu, podstawowego organu decydującego o realizacji misji organizacji, w obszarze współpracy zarządu i osób zajmujących się księgowością, jest to obszar niezwykle ważny dla zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości finansowej organizacji. Kolejne powiązane z nimi obszary standaryzacji dotyczą sposobu zarządzania finansami planowania i monitorowania budżetu, przepływów finansowych oraz rzetelnej i wiarygodnej prezentacji sytuacji finansowej i majątkowej organizacji, zakończonego roku finansowego w bilansie, rachunku zysków i strat / rachunku wyników i informacji dodatkowej.Skuteczne i profesjonalne NGO. Standardy formalno-organizacyjne w zakresie zarządzania

Niniejsze opracowanie składa się z dwóch części, które są komplementarne wobec siebie. W pierwszej części przybliżymy standardy formalno-organizacyjne w czterech podstawowych obszarach związanych z procesem zarządzania organizacją. W drugiej części opracowania zamieściliśmy opis dobrych praktyk i praktycznych porad w wymienionych wyżej obszarach, stanowią one uzupełnienie proponowanego katalogu standardów.Raport z diagnozy sytuacji osób starszych w Ciechanowie i okolicach

Prezentowany raport z diagnozy sytuacji osób starszych w Ciechanowie i okolicach jest integralną częścią projektu „Senior PoMocny w Partycypacji – Ciechanowska Grupa Inicjatywna”, prowadzonego przez Federację MAZOWIA we współpracy z Fundacją Edukacyjno-Sportową reGeneracja. Raport ma być przyczynkiem do dialogu w formie spotkania konsultacyjnego pomiędzy stroną społeczną, na którą w przypadku tego projektu składają się osoby powyżej 60. roku życia, a instytucjami jednostek samorządu terytorialnego. Ma stworzyć narzędzie do rozmowy, nadać jej kierunek i podstawy w postaci pozyskanych opinii, faktów i propozycji.

Model tworzenia lokalnych grup inicjatywnych na rzecz osób starszych

Publikacja jest narzędziem przygotowującym różnego typu grupy do brania udziału w procesie partycypacji społecznej – diagnozowania sytuacji, proponowania rozwiązań zastanych problemów i negocjowania ich z innymi uczestnikami życia społecznego.

Nowe technologie w NGO, czyli szansa na skuteczną komunikację

Nowe technologie w ostatnich latach szturmem zdobyły niemal wszystkie dziedziny życia. Coraz to bardziej zaawansowane rozwiązania stosowane są z powodzeniem nie tylko w rozrywce, ale także w nauce, biznesie i medycynie. Ich potencjał warto wykorzystać również w działalności społecznej – mogą bowiem pomóc w skutecznym promowaniu działań naszej organizacji i budowaniu trwałych relacji z jej beneficjentami. Publikacja przybliża następujące tematy:
  1. Skuteczne narzędzia zarzadzania projektami, czasem, kreowania wizerunku
  2. Social media dla NGO
  3. Fundraising i nowe technologie
  4. Grywalizacja