publikacje

Gniazda Kultury

W 2018 roku Federacja Mazowia zrealizowała projekt „Gniazda kultury”. Jego celem była weryfikacja stanu, potencjału, możliwości i tendencji sektora kreatywnego oraz sektora kultury w zakresie tworzenia w województwie mazowieckim (przede wszystkim poza Warszawą) klastrów kreatywnych, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. “gniazd kultury” – miejsc, w których skupiają się i działają podmioty z trzech sektorów, a które czynnie oddziałują na poszerzone pole kultury i mają potencjał klastrotwórczy.

W ramach projektu przeprowadzono  badanie jakościowe w 7 miejscach, tzw. “gniazdach kultury”, zlokalizowanych na terenie woj. mazowieckiego (Otwock, Sochaczew, Żyrardów, Grzybów, Urzecze, Warka, dolina Wisły).

Studia przypadków złożyły się na raport podsumowujący uzupełniony o analizę potencjału klastrów w województwie mazowieckim wraz z rekomendacjami.

Gniazda Kultury Raport

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

Uważne i świadome organizacje pozarządowe

Vademecum dla NGO 2017 to druga część narzędziownika dla organizacji pozarządowych na Mazowszu, będąca podsumowaniem treści cyklu webinariów, który realizowany był w ramach projektu „NGO.MAZOWIA.COM 2017 – skuteczne, innowacyjne i profesjonalne organizacje pozarządowe na Mazowszu”. W 2016 roku projekt poświęcony był nowym technologiom, a Vademecum ukazało się pod tytułem: Nowe technologie w NGO, czyli szansa na skuteczną komunikację. W 2017 roku uczestnicy webinariów – przedstawiciele mazowieckich organizacji pozarządowych – podnosili swoją wiedzę głównie z zakresu kompetencji miękkich takich, jak: umiejętność porozumienia bez przemocy w codziennej pracy organizacji, znajomość zasady empowermentu w prowadzonych działaniach, wrażliwość na mechanizmy dyskryminacji czy uważność w kwestii dostępności organizacji i realizowanych przez nią wydarzeń. Tegoroczne Vademecum publikowane pod hasłem Uważne i świadome organizacje pozarządowe stanowi zatem wspaniałe uzupełnienie dla zeszłorocznej części dotyczącej głównie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, nowych trendów i narzędzi dla NGO.

 

Vademecum dla NGO 2017

Informator o warszawskich ciałach dialogu społecznego

Niniejsza publikacja ma na celu przybliżyć czytelniczkom i czytelnikom warszawską strukturę dialogu społecznego. Pierwsza część informatora poświęcona jest przedstawieniu poszczególnych ciał dialogu, ich funkcji, zadań i sposobów funkcjonowania. Druga część dotyczy praktycznego wymiaru ich działań – tego, w jaki sposób wybrane komisje dialogu społecznego realizują swoje przedsięwzięcia oraz, jak organizują swoją pracę. Jest to katalog dobrych praktyk, który zdaje sprawę z różnorodności definiowania zadań w ramach ciał dialogu i rozmaitości używanych do ich realizacji narzędzi. Mamy nadzieję, że nasz informator stanie się inspiracją dla warszawskich komisji i wskaże im nowe kierunki działania.

Skuteczne i profesjonalne ngo. Standardy zarządzania finansami

Niniejsze opracowanie składa się z dwóch części, które są komplementarne wobec siebie. W pierwszej części przybliżymy standardy formalno-organizacyjne, w czterech wybranych obszarach związanych z procesem zarządzania finansami w organizacji, w obszarze kompetencji, świadomości i odpowiedzialności członków zarządu, podstawowego organu decydującego o realizacji misji organizacji, w obszarze współpracy zarządu i osób zajmujących się księgowością, jest to obszar niezwykle ważny dla zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości finansowej organizacji. Kolejne powiązane z nimi obszary standaryzacji dotyczą sposobu zarządzania finansami planowania i monitorowania budżetu, przepływów finansowych oraz rzetelnej i wiarygodnej prezentacji sytuacji finansowej i majątkowej organizacji, zakończonego roku finansowego w bilansie, rachunku zysków i strat / rachunku wyników i informacji dodatkowej.Skuteczne i profesjonalne NGO. Standardy formalno-organizacyjne w zakresie zarządzania

Niniejsze opracowanie składa się z dwóch części, które są komplementarne wobec siebie. W pierwszej części przybliżymy standardy formalno-organizacyjne w czterech podstawowych obszarach związanych z procesem zarządzania organizacją. W drugiej części opracowania zamieściliśmy opis dobrych praktyk i praktycznych porad w wymienionych wyżej obszarach, stanowią one uzupełnienie proponowanego katalogu standardów.Raport z diagnozy sytuacji osób starszych w Ciechanowie i okolicach

Prezentowany raport z diagnozy sytuacji osób starszych w Ciechanowie i okolicach jest integralną częścią projektu „Senior PoMocny w Partycypacji – Ciechanowska Grupa Inicjatywna”, prowadzonego przez Federację MAZOWIA we współpracy z Fundacją Edukacyjno-Sportową reGeneracja. Raport ma być przyczynkiem do dialogu w formie spotkania konsultacyjnego pomiędzy stroną społeczną, na którą w przypadku tego projektu składają się osoby powyżej 60. roku życia, a instytucjami jednostek samorządu terytorialnego. Ma stworzyć narzędzie do rozmowy, nadać jej kierunek i podstawy w postaci pozyskanych opinii, faktów i propozycji.

Model tworzenia lokalnych grup inicjatywnych na rzecz osób starszych

Publikacja jest narzędziem przygotowującym różnego typu grupy do brania udziału w procesie partycypacji społecznej – diagnozowania sytuacji, proponowania rozwiązań zastanych problemów i negocjowania ich z innymi uczestnikami życia społecznego.

Nowe technologie w NGO, czyli szansa na skuteczną komunikację

Nowe technologie w ostatnich latach szturmem zdobyły niemal wszystkie dziedziny życia. Coraz to bardziej zaawansowane rozwiązania stosowane są z powodzeniem nie tylko w rozrywce, ale także w nauce, biznesie i medycynie. Ich potencjał warto wykorzystać również w działalności społecznej – mogą bowiem pomóc w skutecznym promowaniu działań naszej organizacji i budowaniu trwałych relacji z jej beneficjentami. Publikacja przybliża następujące tematy:
  1. Skuteczne narzędzia zarzadzania projektami, czasem, kreowania wizerunku
  2. Social media dla NGO
  3. Fundraising i nowe technologie
  4. Grywalizacja