statut

Statut

I. Postanowienia ogólne

§1

Federacja MAZOWIA, zwana dalej „Federacją”, jest dobrowolnym porozumieniem autonomicznych organizacji pozarządowych, działających w sferze pożytku publicznego, mających swoją siedzibę na terenie województwa mazowieckiego.

§2

 1. Federacja obejmuje swoim działaniem obszar Rzeczpospolitej Polskiej, siedzibą Federacji jest Warszawa.
 2. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Federacja może prowadzić działalność poza granicami kraju.

§3

 1. Federacja posiada osobowość prawną jako Związek Stowarzyszeń.
 2. Federacja używa symboli i pieczęci według wzorów ustalonych przez Zarząd Federacji, zwany dalej ,,Zarządem”
 3. Symbol i nazwa Federacji podlegają ochronie prawnej.
 4. Federacja opiera swoją działalność na pracy społecznej reprezentantów organizacji członkowskich. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

§4

Federacja może przystępować jako członek do związków stowarzyszeń oraz innych organizacji społecznych krajowych oraz zagranicznych.

§5

Czas trwania Federacji jest nieograniczony.

II. Cele i sposoby działania

§6

Celem działania Federacji jest wspieranie organizacji pozarządowych województwa mazowieckiego, dbanie o ich rozwój, skuteczność i działanie zgodne z etyką zawodową, wspieranie zasad i modeli działania, a także standardów ich realizacji, rzecznictwo interesów III sektora, tworzenie reprezentacji organizacji pozarządowych wobec sektora publicznego, animowanie i rozwijanie aktywności obywatelskiej.

§7

Federacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie wymiany informacji i współpracy,
 2. opiniowanie prawodawstwa na szczeblu lokalnym i krajowym,
 3. wspieranie członków Federacji,
 4. prowadzenie szkoleń,
 5. wydawanie publikacji związanych z celami statutowymi Federacji,
 6. organizowanie konferencji i seminariów,
 7. występowanie w imieniu swoich członków,
 8. powoływanie komisji problemowych,
 9. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów nie nastawionych na zysk,
 10. inne działania służące realizacji celów statutowych.

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§8

Członkowie Federacji dzielą się na członków zwyczajnych i członków wspierających.

§9

 1. Członkiem zwyczajnym Federacji może być jedynie organizacja pozarządowa – stowarzyszenie, fundacja lub inna osoba prawna o celach nie nastawionych na zysk – posiadająca osobowość prawną, która zadeklaruje pisemnie swój udział w Federacji i zostanie przyjęta uchwałą Zarządu.
 2. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych przysługuje prawo odwołania się w terminie jednego miesiąca do Walnego Zgromadzenia, za pośrednictwem Zarządu.
 3. Członek zwyczajny jest reprezentowany w Federacji przez upoważnioną osobę zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi danej organizacji.

§10

 1. Członek zwyczajny ma obowiązek:
  1. regularnego płacenia składek,
  2. przestrzegania postanowień statutu i realizacji celów Federacji,
  3. uczestnictwa w pracach Federacji.
 2. Członek zwyczajny ma prawo:
  1. wybierać i być wybieranym do organów Federacji,
  2. zgłaszać wnioski dotyczące działalności Federacji,
  3. korzystać z pomocy i urządzeń Federacji na zasadach okeślonych przez Zarząd.

§11

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna deklarująca pomoc merytoryczną, rzeczową lub finansową, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do Federacji i zostanie do niej przyjęta uchwałą Zarządu. W deklaracji winna zostać wskazana forma wsparcia.
 2. W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków wspierających przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia w terminie jednego miesiąca, za pośrednictwem Zarządu Federacji.
 3. Członek wspierający jest zobowiązany popierać działalność Federacji w zadeklarowany przez siebie sposób.

§12

Członkostwo w Federacji ustaje w przypadku:

 1. pisemnego złożenia rezygnacji po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań wynikających z członkostwa w Federacji,
 2. rozwiązania organizacji członkowskiej lub utracenia osobowości prawnej z innego powodu,
 3. pozbawienia członkostwa uchwałą Walnego Zgromadzenia z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy,
 4. pozbawienia członkostwa uchwałą Walnego Zgromadzenia z powodu stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów.

§13

Zarząd ma prawo zawiesić z ważnych przyczyn członka w jego prawach do czasu podjęcia decyzji przez Walne Zgromadzenie, w szczególności z powodu stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał
i regulaminów, zaległości w płaceniu składek członkowskich.

IV. Organy Federacji

§14

Organami Federacji są:

 • Walne Zgromadzenie
 • Zarząd Federacji
 • Komisja Rewizyjna

§15

Walne Zgromadzenie

 1. Najwyższym organem Federacji jest Walne Zgromadzenie.
 2. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd.
 3. Posiedzenie zwyczajne Walnego Zgromadzenia odbywa się przynajmniej raz w roku.
 4. Posiedzenie nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Federacji, w terminie nie dalszym niż 30 dni od daty złożenia wniosku.
 5. terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się pisemnie wszystkich członków Federacji na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia.
 6. Obrady Walnego Zgromadzenia są jawne.
 7. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział z prawem głosu wszyscy członkowie zwyczajni.
 8. Każdy członek Federacji w trakcie Walnego Zgromadzenia jest reprezentowany przez jednego pełnomocnika upoważnionego w formie pisemnej zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi danej organizacji.
 9. W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie wspierający.
 10. Do uprawnień Walnego Zgromadzenia należy:
  1. dokonywanie zmian w Statucie,
  2. uchwalanie regulaminów organów Federacji,
  3. określanie kierunków i priorytetów działania Federacji,
  4. wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  5. udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium Zarządowi,
  6. uchwalanie budżetu na wniosek Zarządu,
  7. podejmowanie ostatecznych uchwał w sprawach odwoławczych od decyzji Zarządu,
  8. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Federacji i przeznaczeniu jej majątku,
  9. ustalanie wysokości składki członkowskiej.
 11. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są zwykłą większością głosów, w pierwszym terminie – w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, w drugim – bez względu na liczbę obecnych. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu oraz rozwiązania Federacji wymagają większości 2/3 głosów członków zwyczajnych obecnych na zebraniu, przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

§16

Zarząd Federacji

 1. Zarząd wybierany jest przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród reprezentantów organizacji członkowskich uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, na trzyletnią kadencję i składa się z co najmniej 3 osób.
 2. Zarząd reprezentuje Federację na zewnątrz i kieruje jej pracami.
 3. Do złożenia ważnego oświadczenia woli w imieniu Federacji, potrzebne jest zgodne współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym jego Prezesa lub Wiceprezesa
 4. Zarząd może powoływać wewnętrzne jednostki organizacyjne do realizacji celów statutowych, w tym Komisje Problemowe działające w oparciu o regulaminy przyjęte przez Zarząd.
 5. Na pierwszym zebraniu, które odbywa się niezwłocznie po wyborach, Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i 2 jego Zastępców, o dokonanym wyborze powiadamia Walne Zgromadzenie.
 6. Do obowiązków Zarządu należy:
  1. kierowanie działalnością Federacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  2. zarządzanie majątkiem Federacji, przyjmowanie darowizn, zapisów i spadków,
  3. przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego rocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego Federacji,
  4. zwoływanie i przygotowywanie posiedzeń Walnego Zgromadzenia,
  5. ustalenie trybu egzekwowania płatności składek członkowskich,
  6. zatrudnianie pracowników, w tym dyrektora biura.
 7. Obradami Zarządu kieruje przewodniczący obrad tj. Prezes lub Wiceprezes.
 8. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równości głosów, decyduje głos przewodniczącego obrad.
 9. Prace Zarządu Federacji określa regulamin przyjęty przez Zarząd.
 10. Spotkania/obrady Zarządu odbywają się co najmniej 6 razy w roku.

§17

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna jest wewnętrznym organem kontroli działalności Federacji i składa się z 3 do 5 członków. Wybierana jest przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród reprezentantów organizacji członkowskich uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, na dwuletnią kadencję.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczyć w obradach Zarządu z głosem doradczym.
 3. Na pierwszym zebraniu, które odbywa się niezwłocznie po wyborach, Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę, a o dokonanym wyborze powiadamia Walne Zgromadzenie.
 4. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należą:
  1. kontrola pracy Zarządu co do prawidłowości oraz zgodności ze Statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia, przeprowadzana co najmniej raz w roku,
  2. opiniowanie sprawozdań z działalności Federacji, w szczególności sprawozdania finansowego,
  3. opiniowanie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.
 5. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

§18

Organy Federacji, których kadencja zakończyła się, działają do chwili ukonstytuowania się nowo wybranych organów.

§19

Członkostwo w organach Federacji ustaje w przypadku:

 1. pisemnego złożenia rezygnacji,
 2. rozwiązania organizacji reprezentowanej lub utracenie przez nią osobowości prawnej,
 3. pozbawienie członkostwa organizacji, której jest się reprezentantem,
 4. śmierci osoby fizycznej,
 5. odwołania przez Walne Zgromadzenie.

§20

 1. W przypadku, kiedy osoby fizyczne reprezentujące organizacje członkowskie w organach Federacji nie mogą sprawować swojej funkcji z przyczyn wymienionych w paragrafie 19 organ, którego skład uległ uszczupleniu, może uzupełnić skład drogą kooptacji spośród reprezentantów organizacji członkowskich.
 2. W sposób, o którym mowa w ust. 1 nie może zmienić się więcej niż 1/3 członków danego organu Federacji w trakcie trwania kadencji.

V. Majątek Federacji

§21

 1. Majątek Federacji tworzą:
  1. środki pieniężne,
  2. własność rzeczy ruchomych i nieruchomości,
  3. inne prawa majątkowe.
 2. Majątek Federacji powstaje z:
  1. składek członkowskich,
  2. darowizn,
  3. dotacji, w tym ze środków publicznych,
  4. spadków i zapisów,
  5. wpływów z loterii i zbiórek publicznych,
  6. dywidend należnych z tytułu uczestnictwa w spółkach kapitałowych,
  7. dochodów z majątku Federacji,
  8. wpływów z działalności gospodarczej,
  9. innych środków finansowych.
 3. Federacja może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej ustala Zarząd uchwałą.

VI. Zmiana Statutu i rozwiązanie Federacji

§22

Zmiany Statutu uchwala Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

§23

 1. Rozwiązanie Federacji uchwala Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.
 2. Majątek rozwiązanej Federacji zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia zostanie przekazany organizacjom charytatywnym nie nastawionym na zysk o celach charytatywnych do celów Federacji.

VII. Postanowienia końcowe

§24

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach”.

§25

Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.