misja

Federacja Mazowia jest dobrowolnym porozumieniem autonomicznych organizacji pozarządowych działających na terenie województwa mazowieckiego.
Celem działania Federacji jest: Federacja Mazowia: Członkiem Federacji może zostać organizacja, która działa zgodnie ze standardami zawartymi w "Karcie Standardów Federacji MAZOWIA". Standardy zawarte w niniejszej "Karcie" są wspólne zarówno dla Federacji, jak i jej organizacji członkowskich.Karta standardów Federacji MAZOWIA:
Federację MAZOWIA tworzą organizacje pozarządowe, które:
są niezależne: są otwarte: podmiotowo traktują klienta: działają jawnie: są rzetelne: współpracują: Organizacje członkowskie Federacji MAZOWIA współpracują ze sobą na zasadzie partnerstwa i wspierają się w swoich działaniach. W przypadku konfliktu wartości organizacje członkowskie podejmują działania przy zachowaniu tolerancji i poszanowaniu odmienności stanowisk.

Karta zasad została przygotowana w oparciu Kartę FIP.