logo Federacji Mazowia do użycia na facebook.com
english    deutsche Sprache    limba moldovenească
logo Federacji Mazowia
27.08.2015
Popracie Apelu skierowanego do Posłanek i Posłów RP ws. zmiany ustawy o stowarzyszeniach.
Federacja Mazowia wspólnie z grupą organizacji pozarządowych wystosowała apel do posłów ws. zmiany ustawy o stowarzyszeniach. Nie chcemy pozwolić by nasza wspólna pięcioletnia praca nad nowelizacją ustawy została zaprzepaszczona. Zapraszamy do zapoznania się treścią wspólnie wypracowanego listu otwartego, a jeśli się z nią zgadzacie, podpiszcie apel i udostępniajcie informację innym!
05.08.2015
Rekomendacja odrzucenia poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Dziś (5.08.2015) sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny jednogłośnie zarekomendowała Sejmowi odrzucenie poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które wprowadzały do ustawy zakaz prowadzenia tzw. promocji 1% ze środków 1% PIT.
Apel organizacji, który także podpisała Federacja Mazowia, w tej sprawie okazał się skuteczny! Dzięki naszym wspólnym działaniom zamiast zakazu wydatkowania środków z 1% na "promocję", organizacje PP będą miały obowiązek jasno informować, ile na tę promocję rzeczywiście wydają.Jeszcze dziś sprawozdanie Komisji w sprawie nowelizacji zostanie przedstawione na posiedzeniu Sejmu.
30.07.2015
Poparcie Apelu o odrzucenie senackiej poprawki do projektu nowelizacji Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Federacja MAZOWIA poparła przygotowany przez grupę organizacji (Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich, Fundacja BOŚ, Fundacja Batorego, Forum Darczyńców) Apel o odrzucenie  senackiej poprawki do projektu nowelizacji Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zakazującej wydatkowania środków pozyskanych z wpłat 1% na  promocję.   W najbliższym czasie wszystkie zainteresowane organizacje będą mogły złożyć poparcie
15.05.2015
Uwagi do projektu ustawy - o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw
Poniżej prezentujemy uwagi do projektu ustawy - o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw przygotowane przez Agnieszkę Deja - Wiceprezeskę Zarządu Federacji.
Art. 1, pkt. 1 projektu ustawy - Definicja ustawowa dot. art. 2 pkt. 7:  7) realizatorze projektu – rozumie się przez to organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3, której operator projektu zleca wykonanie projektu; Proponowany zapis: 7) realizatorze projektu – rozumie się przez to organizację pozarządową lub podmiot wymieniony
15.05.2015
Konsultacje rocznego programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok
Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy samorządu województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego
19.03.2015
Uwagi do projektu Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej  w województwie mazowieckim na lata 2015-2020
W imieniu Federacji MAZOWIA Agnieszka Deja - Wiceprezeska Zarządu przygotowała uwagi do projektu Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej  w województwie mazowieckim na lata 2015-2020. Można zapoznać się z nimi tutaj.
05.03.2015
Prace nad zmianą ustawy - prawo o stowrzyszeniach
W dniu 4 marca od było się pierwsze posiedzenie sejmowej podkomisji nadzwyczajnej rozpatrującej prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy - prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw.
Pierwsze posiedzenie poświęcone było ogólnemu przedstawieniu najważniejszych zmian w projekcie oraz wskazaniu zapisów budzących kontrowersje. Podniesiony został problem przekształcania oddziałów terenowych dużych organizacji w niezależne od ich władz centralnych formy. Część uczestników posiedzenia reprezentujących stronę społeczną wskazywało na niezgodne z ideą społeczną możliwość odpłatnej pracy członków zarządów. Padały również pytania
11.02.2015
Pierwsze spotkanie MRDPP
W dniu  04.02.2015 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji. Przedstawicielką Federacji w Radzie jest Agnieszka Deja - wiceprezeska zarządu.
1. Współprzewodniczący Rady Wybrano współprzewodniczących – jedną osobę reprezentującą administrację samorządu województwa (Izabela Stelmańska) oraz jedną ze strony pozarządowej (Andrzej Rybus-Tołłoczko, który otrzymał zdecydowaną większość spośród 9 przedstawicieli organizacji w RDPP). Ustalono, że pierwszy rok kadencji RDPP odbędzie się pod przewodnictwem Izabeli Stelmańskiej, a kolejny rok Andrzeja Rybusa-Tołłoczki. Skład III kadencji Mazowieckiej RDPP: http://www.dialog.mazovia.pl/mazowiecka_rada_dzialalnosci_pozytku_publicznego/iii_kadencja_mrdpp.html 2.
05.02.2015
Dokumenty uszczegóławiające programy operacyjne mogą być przyjmowane bez udziału strony społecznej.
Maria Wasiak, Minister Infrastruktury i Rozwoju, 30 stycznia br. podpisała Wytyczne w zakresie szczegółowego opisu osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020. W wytycznych nie ma mowy o prowadzeniu konsultacji przy przyjmowaniu SZOP-ów dla poszczególnych programów. Stronie społecznej pozostaje możliwość przedstawiania uwag na forum Komitetów Monitorujących w
04.02.2015
28 stycznia w Warszawie odbyła się konferencja z udziałem członków komitetów monitorujących programy operacyjne, przedstawicielami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Sekretariatu stałej konferencji ds. konsultacji funduszy europejskich 2014-2020 przy Programie Reprezentacji NGO.  Zaprezentowano mechanizmy wsparcia merytorycznego i technicznego dla członków komitetów monitorujących zarówno na
   1  2   >

tło
Kapitał Ludzki           Unia Europejska
Zakładka powstała w ramach projektu "Skutecznie i profesjonalnie – standardy formalno-organizacyjne mazowieckich NGOs"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
facebook.com
Copyright Federacja Mazowia 2011, Created by Pr@ska Pracownia Internetu